Privacy-policy

Onze Privacy Policy

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

 

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

 

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers in relatie tot onze uitzend –en/of outsourcingactiviteiten, alsook op de persoonsgegevens van de eindgebruikers die – via hun relatie met onze medewerkers (bijvoorbeeld: uitzendkrachten, externen, klanten) – onder deze uitzend –en/of outsourcingactiviteiten vallen.

Dit privacybeleid is verder ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren of website, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of event, of op andere wijze gebruik maakt van onze uitzend –en/of outsourcingactiviteiten. Ook de persoonsgegevens van ex-uitzendkrachten en medewerkers worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

 

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

A. Definitie.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van onze klanten is enkel aan de orde indien de klant een natuurlijke persoon is, of – indien de klant een rechtspersoon is – dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de klant verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

B. Verwerkingsverantwoordelijke.

Digital Payroll Services bvba, met maatschappelijke zetel te Hoogleedsesteenweg 110, 8800 Roeselare, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 675.546.701 is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt.

3. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

A. De persoonsgegevens die je met ons deelt.

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch (bijvoorbeeld wanneer je een uitzendconsulente belt), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je de inschrijvingsfiche laat invullen, je ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd of een app downloadt), elektronisch (bijvoorbeeld bij het uitlezen van je e-ID wanneer we een arbeidsovereenkomst afsluiten) of mondeling (bijvoorbeeld in één van de kantoren).

B. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen.

 • Identificatiegegevens (waaronder persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, titel, adres, telefoonnummer maar ook identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer,..);

 • Financiële gegevens (waaronder identificatie- en bankrekeningnummers, beroepsinkomsten);

 • Persoonlijke kenmerken (waaronder burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht);

 • Leefgewoonten (waaronder gebruik van media en communicatiemiddelen, in het bezit zijnde openbare mandaten,…);

 • Psychische gegevens (meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter);

 • Vrijetijdsbesteding en interesses (hobby’s, sport en andere interesses);

 • Lidmaatschappen;

 • Opleiding en vorming (academisch curriculum, financieel overzicht van de studies, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring, lidmaatschap in beroepsorganisaties en publicaties);

 • Beroep en betrekking (waaronder loon, loopbaan, huidige betrekking,…);

 • Beeldopnames (digitale foto’s, cameraopname);

 • Geluidsopnamen;

 • Gegevens betreffende de gezondheid (waaronder medisch dossier, medisch verslag, handicap of gebrek, dieet);

 • Rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zekerheid.

C. Persoonsgegevens van niet-medewerkers.

Via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden, promoties/acties, onze website en via de aankoop van gegevens bij gespecialiseerde big-data-bedrijven kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) niet werken bij ons met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van onze uitzend –en/of outsourcingmogelijkheden. Wij waarborgen daarbij jouw recht op informatie en dwingen dat – voor zover van toepassing – samen met jouw eventuele wettelijk vereiste toestemming contractueel af van de derde partijen die in deze context jouw gegevens (voor ons) zouden verzamelen.

D. Doorgifte van gegevens binnen de groep

DPS maakt deel uit van de BOEMM-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de BOEMM-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden:  https://www.boemm.eu/nl/onze-merken.  

DPS kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de BOEMM-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van DPS en de BOEMM-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.). 

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat DPS samen met andere bedrijven van de BOEMM-groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. DPS blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel X).

 

4. Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.

Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van de uitzend –en/of outsourcingactiviteiten waarvoor je je bij ons hebt aangemeld. We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 • contact opnemen via verschillende mogelijke kanalen;

 • recruitment en selectie met het oog op een vaste indiensttreding of een tewerkstelling als uitzendkracht of werknemer;

 • het sluiten van een arbeidsovereenkomst en de beëindiging ervan;

 • het verspreiden van nuttige informatie en nieuwigheden in de wet;

 • subsidies aan te vragen (RSZ-verminderingen, vrijstelling bedrijfsvoorheffing, premies, …);

 • het opmaken van werkplanningen;

 • prestatieverwerking en prestatiecontrole;

 • de loonadministratie en subsidiebeheer;

 • de interne loopbaanbegeleiding;

 • de gezondheidsbeoordeling door de arbeidsgeneesheer;

 • de beveiliging van de werkplaats;

 • de aangifte van arbeidsongevallen;

 • de aansluiting in het kader van aanvullende verzekeringen;

 • het beheer van klanten en leveranciers;

 • technisch-commerciële screening;

 • het debiteurenbeheer;

 • public relations en commerciële promotie;

 • klachtenbehandeling en geschillenbeslechting.

 

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

 

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als bij je thuis.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan. Voor de beveiliging van je gegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving en onze ethische overtuiging, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, toezien. Wij hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus voor onze vaste medewerkers. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komen wij met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen zeker nooit persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij:

 • Payrollinformatie wordt enerzijds doorgegeven aan ons sociaal secretariaat met als doel het uitvoeren van onze loonadministratie en anderzijds aan de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;

 • Doorsturen van jouw gegevens aan onze IT-provider;

 • Doorsturen van jouw gegevens door de onderneming waarop wij beroep doet om hen administratief te ondersteunen;

 • Doorsturen van jouw gegevens aan de onderneming waarop wij beroep doet om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen die op ons rusten;

 • Doorsturen aan de provider voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques;

 • Doorsturen aan de provider voor het toekennen van cadeaucheques;

 • Doorsturen aan onze arbeidsongevallenverzekeraar;

 • Doorsturen aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk indien jij een gezondheidsbeoordeling dient te ondergaan vooraleer jouw tewerkstelling aan te vatten;

 • Doorsturen aan het Vormingsfonds voor uitzendkrachten indien jij ingepland bent voor een opleiding;

 • Doorsturen aan bepaalde opleidingscentra indien jij ingepland wordt voor een opleiding;

 • Doorsturen aan jouw mutualiteit opdat jouw ziektedossier in orde is;

 • Doorsturen aan het kinderbijslagfonds van ons zodat jijtijdig jouw kraamgeld en/of kinderbijslag ontvangt;

 • Doorsturen aan de RVA en/of de vakbond opdat jij in orde bent met jouw uitkeringen;

 • Doorsturen aan Inspectiediensten indien zij welbepaalde informatie opvragen;

 • Doorsturen aan het OCMW indien zij welbepaalde informatie opvragen;

 • Doorsturen aan Unified Post opdat jij jouw arbeidsovereenkomsten met ons elektronisch kan ondertekenen;

 • Doorsturen aan de instellingen die ervoor zorgt dat jij jouw loonfiches en  arbeidsovereenkomsten steeds ontvangt;

 • Doorsturen van jouw gegevens aan itsme (digitale identificatie-app) om te kunnen inloggen

 • Gerechtsdeurwaarders, krediet- of bankinstellingen, schuldbemiddelaars, DAVO, indien er sprake is van loonoverdracht, loonbeslag, loonafstand, onderhoudsgeld;

 • Raadsmannen indien je verwikkeld bent in een juridische procedure;

 • Doorsturen aan klanten waar je werkt van jouw naam, voornaam, rijksregister, jouw arbeidsprestaties ;

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met jouw voorafgaande toestemming.

Jouw personeelsdossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van onze beroepsfederatie, namelijk Federgon.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

 

7. Wat zijn je privacy-rechten?

Je recht van inzage      

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming     

Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Wij gaan wel een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor deze kopies die je vraagt.

Je recht op verbetering van persoonsgegevens           

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

Je recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)        

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door ons;

 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar wij ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking;

 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door ons;

 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;

 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Je kan je niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van jou dienen bij te houden en te verwerken.

Je recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die wij in staat stellen de juistheid van de gegevens te controleren;

 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;

 • wij hebben je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;

 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van HR dienstverlener te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan ons, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting). 

8. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn maar wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen onze bedrijf.

Op de gegevens die je ons verstrekt online of via inschrijving bij een medewerker in ons kantoor passen wij volgende bewaartermijnen toe:

 • Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om je te ondersteunen in je zoektocht naar werk (cv’s, opleiding, testresultaten, werkverwachtingen, …) blijven actief beschikbaar in onze database zolang je dossier wordt geactualiseerd. Dit laatste gebeurt telkens wanneer je zelf of wanneer wij actie ondernemen op je dossier (vb. aanvulling van een recente werkervaring, toevoeging van een geactualiseerd cv, contactname voor een vacature, opleidings- of jobaanbod, …).

Indien je daarnaast ook voor ons werkt of hebt gewerkt als vaste medewerker, bewaren wij al je tewerkstellingsgegevens (identificatie, prestaties, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, …) nog voor een periode van 10 jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

 Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van een dienst worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van ons, tenzij de klant aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

 

9. Wat moet u weten bij een bezoek aan onze website?

Als je onze website bezoekt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Je IP-adres, het type en de taal van je browser, de software, het type en het merk van apparatuur die je gebruik tijdens de verbinding met onze website, de tijd van je websitebezoek of appgebruik en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze website onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

 • Bij uw bezoek aan onze website dient u ook te weten wat er derde-partij-cookies worden aangemaakt, die worden geplaatst door organisaties zoals YouTube, Twitter, Facebook, enzovoort. Deze cookies zorgen ervoor dat uw gegevens terecht komen bij deze organisaties via de consultatie van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het al dan niet voldoende privacy-conforme karakter van deze cookies, hiervoor verwijzen wij naar de privacy-verklaringen van deze organisaties.

Indien u niet wenst dat er cookies worden opgeslagen bij uw bezoek van onze website, verzoeken wij uw browserinstellingen te wijzigen.

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om onze diensten aan jou te kunnen leveren (bijvoorbeeld het plaatsen van vacatures) en om met jou te communiceren (bijvoorbeeld in verband met je zoekopdracht naar een job).

 • Om statistieken op te maken en analyses uit te voeren, met als doel de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

 • Om je beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld door de op onze website getoonde vacatures en het aanbod van onze medewerkers aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

 

10. Hoe kan ik jullie contacteren?

Voor meer informatie over dit privacybeleid, het uitoefenen van uw privacy-rechten of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met ons via privacy@digitalpayrollservices.be.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via privacy@digitalpayrollservices.be.